HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Det är glädjande att notera att allt fler båtar har upphört med att måla med giftläckande bottenfärger och att allt fler har så låga halter av aktiva substanser från gammal bottenfärg att de skulle kunna betraktas som skrovrena och därmed kunna tvättas utan särskilda skyddsåtgärder.

 

Det har på sistone diskuterats mycket om hur man ska ta bort giftig färg från båtbottnar på ett sätt som skyddar både den som utför arbetet och miljön på ett så bra sätt som möjligt. Nu har Transportstyrelsen tillsammans med andra myndigheter och olika båtorganisationer gjort en vägledning om detta. Ladda ner rapporten här  Giftfri båtbotten – rapport från Transportstyrelsen

Totalt har Happy Boat mätt på drygt 2000 båtar runt om i Sverige. För att veta vad olika halter innebär håller myndigheter på att ta fram bedömningsregler för vad som bör gälla för olika halter och vilka åtgärder som bör vidtas.

Hos många båtklubbar och båtorganisationer är intresset stort att få bort gammal TBT-färg och på flera klubbar har man börjat att blästra båtarna. På senare tid har diskussioner tagit fart om det verkligen är bra att blästra på grund av att det är väldigt svårt att undvika att fina slipdammspartiklar sprids även om man täcker in båten och har till- och från-sug med partikelfilter. Andra alternativ som diskuteras är att istället använda ett färgborttagningsmedel som ger en kladdig massa som går att ta hand om. Även här används farliga kemikalier och färgborttagningen bör utföras av proffs. Ytterligare andra alternativ är att kapsla in färgen med en spärrfärg.

Transportstyrelsen tillsammans med arbetsmiljöverket arbetar med att ta fram en broschyr med rekommendationer inom detta område.

Under våren 2017 har åtta båtklubbar besökts och totalt 750 båtar mätts. Tillsammans med mätningar utförda under 2016 är vi uppe i drygt 2000 båtar som Happy Boat AB har mätt för Stockholm stads räkning. På samtliga båtar har vi mätt på mellan sex och åtta platser och sedan tagit ett medelvärde. Resultaten kommer så småningom att presenteras av Stockholm stad.

 

Inom Naturskyddsföreningens kommunikationsprojekt ”Ren båtbotten utan gift” har Happy Boat medverkat vid en kampanj i Limhamns småbåtshamn. Tillsammans med ordföranden för de tre båtklubbar som använder området som uppläggningsplats och kommunens miljöstrateg gick vi omkring och pratade med båtägare och erbjöd oss att mäta deras båtar. Intresset var stort och både radio, TV och tidningar var på plats och rapporterade. På kvällen hade vi tillsammans ett välbesökt informationsmöte för intresserade båtägare.

https://www.sydsvenskan.se/2017-04-09/matning-av-giftig-batfarg-i-limhamn

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6670712

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/hamnar-i-malmo-och-helsingborg-satsar-pa-battvatt

http://www.skd.se/2017/04/10/jakt-pa-giftig-bottenfarg/

Till och med bottnarna i naturhamnar i Kosterfjorden i Bohuslän visar spår av föroreningar från bottenfärger. I småbåtshamnarna i Bohuslän var halterna högre och även giftigheten för en rödalg som testades. (Eklund et al 2016)

Även SGU har i en nyutkommen rapport om Tillståndet i Östersjön och Västerhavet påvisat att det finns höga halter av TBT (Tributyltenn) i sedimenten även på många platser långt ut i Östersjön. På flera platser är halterna av TBT så höga att de har en negativ påverkan på bottenlevande djur och organismer, säger Sara Josefsson som är en av projektledarna.

Gifter från båtbottenfärger är ett av våra stora dolda problem längs med Sveriges kuster och en av anledningarna till att vi inte uppnår god status enligt EU:s vattendirektiv. Vi vet att gifterna påverkar organismer men det är fortfarande osäkert i hur stor skala. Det enda vi säkert kan veta är att om vi INTE använder giftläckande bottenfärger så bidrar vi INTE till att förstöra miljön, säger Britta Eklund på Happy Boat.

 

uppsamling-under-baten-men-lite-litenDet är ett tydligt samband mellan hur många år som en plats har använts som båtuppläggningsplats och mängden föroreningar som har ansamlats på marken. Mark som hade använts 50 år hade nästan 10 gånger högre koppar och zinkhalter jämfört med ett nyare område där det bara hade vinterförvarats båtar i 5 år.

Detta är ett av resultaten av XRF-undersökningar av två båtuppläggningsplatser vid Mälaren inom BONUS-projektet CHANGE. Undersökningen visade också på högre metallhalter i sedimenten ju närmre båtuppläggningsplatsen vilket tyder på läckage från marken.

Dessa resultat visar att det är meningsfullt att samla upp skraprester i samband med skrapning och slipning av båtbotten. Genom att ta hand om sitt farliga avfall minskar man fortsatt förorening av marken. Man kan, liksom på bilden, förbereda med att lägga ut en presenning under båtställningen vilket gör det lättare att samla upp spill.

Mätresultat med XRF-metoden på mer än 1000 båtar visar att ca 10 % fortfarande har kvar tenn i bottenfärgerna. På västkusten finns det fler båtar med högre tennhalter jämfört med på ostkusten och i Mälaren. Det finns mer att läsa om undersökningen i en vetenskaplig artikel (Ytreberg et al. 2016) och även i senaste numret av tidningen Havsutsikt (Eklund och Ytreberg 2016).

En del båtägare som vet om att de har höga gifthalter på sin båt har låtit sanerat sin båt med hjälp av blästring. Särskilt om det finns tennorganiska föreningar på båtskrovet bör en blästring utföras av proffs som vet hur man skyddar sig själv och som minimerar utsläpp till miljön.

I tidningen havsutsikt skrivs om vårt särskilda kalibreringsmetod för röntgenfluorescensinstrument för att mäta på båtskrov.

Läs Havsutsikt här »

Hur giftig är egentligen bottenfärgen på båten? Britta Eklund har utvecklat en teknik som ger svaret. Lyssna på intervjun med Britta då hon mäter på båtskrov »

Många båtägare har köpt sin båt begagnad och har ingen aning om vad som döljer sig i underliggande färglager. Om det finns höga tennhalter är det särskilt viktigt att skydda sig själv med heltäckande klädsel och andningsskydd då man skrapar och slipar sin båt. Organiska tennföreningar som tidigare användes i bottenfärger och som finns kvar på en del båtar har hormonstörande egenskaper och kan påverka en mängd organ i kroppen. Tennorganiska föreningar har varit förbjudna inom EU sedan 1989 och är ett prioriterat ämne som ska fasas ut så snabbt som möjligt.


1 2 3