HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Metoden

Mängden farliga metaller på plastbåtskrov mäts. Svaret anges som mängden metaller (koppar, zink och tenn) per kvadratcentimeter. Alla färglager på båten mäts, alltså även gamla färglager som kan innehålla farliga tennföreningar som TBT. Du får en rapport med ett mätprotokoll med samtliga mätdata och även medelvärden för de olika metallerna.

En ny, bättre metod

Happy Boat metoden skiljer sig från andra XRF-metoder på marknaden genom att den är baserad på en särskild kalibrering som ger svaret i mikrogram per kvadratcentimeter. Med vår metod kan du säkert veta om båten tidigare har målats med giftfärg.

Kontakta oss för offert!

Vi erbjuder mätningar av förekomst av farliga metaller i bottenfärg på fritidsbåtar för båtklubbar, marinor, ekonomiska föreningar såväl som för enskilda båtägare. Kontakta oss för mer information och en anpassad offert efter dina behov.

Personerna bakom

Vi är tre forskare från Stockholms universitet som tillsammans har utvecklat metoden att använda röntgenfluorescens för att mäta mängden metaller direkt på båtskrov (Britta Eklund, Lennart Lundgren och Erik Ytreberg). Röntgenfluorescens är en vanlig teknik som används inom gruvprospektering på skrotfirmor etc där man vill veta om det finns de metaller man är ute efter. Dessa anger vilka metaller det procentuellt finns mest av i ett material. Vår tanke var att göra en särskild kalibrering för att få svaret i mängd per ytenhet (mikrogram per kvadratcentimeter) eftersom vi vill veta mängden gifter som finns på ett båtskrov. Denna metod har Happy Boat AB idag ett patent på. Vi var främst intresserade av att mäta tenn eftersom förekomst av tenn tyder på att båten har varit målad med tennorganiska föreningar som är mycket giftiga. För att kunna mäta tenn behövs en stark röntgenstråle och till detta behövs ett instrument som är utrustat med ett 50 KV röntgenrör.

För att metoden ska komma till användning har Britta och Göran Eklund startat Happy Boat AB som erbjuder sig att åka ut och mäta på era båtar.