Referenser

Vad säger andra om Happy Boat och vår metod? Här hittar du omdömen från nöjda kunder, reportage i pressen och populärvetenskapliga artiklar.

Nöjda kunder

Björn SjöströmOrdförande i Sticklinge Udde Båtklubb på Lidingö
Läs mer
Dagens båtägare har stort fokus på miljöfrågorna och därför har vi låtit HappyBoat mäta samtliga båtar på båtklubben. Mätningen gick mycket smidigt och resultaten var tydliga: Ett litet antal av de äldre båtarna behövde saneras från TBT-färg. Både alla de båtägare som fick lugnande besked och de få som behövde åtgärda sina båtar uppskattade att få veta!
Uno HendrixonBällstavikens Motorbåtsklubb
Läs mer
Min Cascade23 från 68 var nyblästrad, men innan jag målade på epoxyfärgen ville jag veta om det fanns några giftrester kvar på skrovet. Framför allt ville jag veta om det fanns några rester av TBT-färger. Britta kom och mätte, och på 10-15 minuter visste jag att båten nu var giftfri. Otroligt smidigt och enkelt!
Birgitta StenbäckVindö-Överby villaägareförening
Läs mer
Våra båtägare var mycket tacksamma för mätningarna som snabbt gav besked om vi behövde åtgärda båtarna eller inte. Vi körde runt till båtägarna som hade båtarna på sina tomter vilket underlättade för oss och vi tackar HappyBoat för att de ställde upp med denna service.
Martin ForsSkogsviks Båtklubb Danderyd
Läs mer
Samarbetet och genomförandet av mätningarna gick mycket smidigt och med en tydlig återrappaortering och förslagsbatteri på åtgärder från Britta och Göran på Happy Boat. Medlemmar med båtar som föll ut negativt i mätningarna har kunnat sanera sina båtar och Styrelsen har fått en detaljerad överblick hur nuläget var...
Lars HullbergSträngnäs Segelsällskap
Läs mer
Vi är väldans nöjda med vårt samarbete med Happy Boat / Britta och Göran. Vi har vid 2 tillfällen XRF mätt totalt 170 båtar. De präglas av professionalism och stort kunnande i sak. Deras rapporter är fylliga med bred och djup information kring mätningarna. Att paret dessutom är mkt trevliga och lätta att samarbeta och kommunicera med gör saken inte sämre.
Jan CoxEdsvikens Båtklubb
Läs mer
Vi har vid två tillfällen anlitat Happy Boat för XRF-mätning av de båtar som förvaras inom EBKs område. Vi har varit nöjda med Happy Boat som leverantör, de har utfört mätningarna och redovisat resultatet helt i enlighet med erhållna offerter och gjorda överenskommelser inför mätningarna. Happy Boat har på ett trovärdigt sätt besvarat de (ibland kritiska) frågor som vi har haft om mättekniken och dess tillförlitlighet och mätresultaten har på intet sätt ifrågasatts av kommunen, som förelagt klubben att göra mätningen.
Eva Stenström
Eva StenströmOrdförande i Segelsällskapet Aros i Västerås
Läs mer
I Västerås samverkar båtklubbbarna med Västerås Stad för att fasa ut giftiga båtbottenfärger för att värna Mälarens vatten. Segelsällskapet Aros har vid ett flertal tillfällen de senaste åren anlitat Happy Boat för att XRF-mäta båtar i Västerås. Mätningarna har skett på stadens olika uppläggningsområden och även vid "hembesök". Vi fick tydlig och bra information av Happy Boat samt mätprotokoll på varje båt som visade alla olika värden och råd om hur vi kunde gå vidare med sanering för de som hade för höga giftvärden. Utifrån detta har vi också kunnat gå vidare med att söka LOVA-bidrag och sanera ett stort antal båtar. Arbetet fortsätter för att förbättra vattenmiljön.
Lennart Åsell
Lennart ÅsellMiljöansvarig Dalarö båtklubb
Läs mer
Dalarö BK har anlitat Happy Boat under flera år, dels för XRF-mätning men dessutom med intressanta föredrag om giftfärgers påverkan på vår marina miljö. Mycket uppskattat av klubbens medlemmar. I samband med beslut om utfasning av TBT på klubbens uppläggningsplatser, genomfördes hösten 2019 en mätning av totalt 82 torrsatta båtar tillverkade 1995 eller tidigare. Vi fick med Happy Boat ett effektivt genomförande och en lättbegriplig förklaring till resultatet. Dessutom ett bra underlag att användas för presentation till klubbens medlemmar och därmed en bra avstamp för utfasning av TBT. Detta har varit till hjälp i dialogen med medlemmar och underlättat arbetet med utfasningen av TBT i Dalarö BK. Jag kan baserat på ovanstående varmt rekommendera Happy Boat.
Håkan Askman
Håkan AskmanOrdförande Ranängens båtägareförening
Läs mer
På Ranängen har vi ca. 300 båtar vinterförvarade, varav de flesta var bottenmålade. Danderyd kommun som vi tillhör, gav oss ett föreläggande om att mäta samtliga båtar som hade bottenfärg för att se vilka som hade förhöjda tennvärden. Vi hade planer på att göra mätningarna i egen regi men insåg snart att det skulle ta hela vintern i anspråk. Vi fick tips om Happy Boat som kom och mätte de flesta båtar på två dagar. Rapporten som de skrev var professionell och mycket uppskattad av både båtägareföreningen och kommunens miljöansvarige.
Föregående
Nästa

Populärvetenskapliga artiklar

Giftiga båtbottenfärger har använts länge för att förhindra påväxt på skroven. Tyvärr är det inte bara organismerna på skrovet som drabbas utan alla våra vattenlevande organismer. Idag är flertalet giftiga färger förbjudna och flera alternativ har tagits fram. Men det är svårt att påverka människors beteenden. Har man alltid målat sin båt så är det högst osannolikt att man slutar med det för att börja använda båttvätt istället. – Ur tidningen HavsUtsikt 2/2008

Trots ett 20-årigt förbud mot båtbottenfärger som innehåller TBT är halterna i ytsediment vid svenska småbåtshamnar höga. Det tyder på att det finns gift kvar på många fritidsbåtars skrov, och att det på något sätt når havet. – Ur tidningen HavsUtsikt 2/2010

En härlig vårdag. Vattnet glittrar nere i hamnen, och på land rustar båtfolket sina båtar. Men hur ser det egentligen ut på denna typ av platser? Vilka gifter finns på båtskroven och vad utsätter du dig för i samband med vår- och höstrustning av din båt? Hur mycket gifter hamnar på marken och så småningom i havet? – Ur tidningen HavsUtsikt 3/2012

Vi har använt vår särskilda kalibreringsmetod för röntgenfluorescensinstrument för att mäta på båtskrov. Våra resultat visar att det på ungefär tio procent av båtarna finns kvar höga nivåer av gamla, skadliga, tennorganiska färger. Genom identifiering och borttagning av gammal färg på dessa båtar kan vi kraftigt minska risken för spridning av tennorganiska föreningar till havsmiljön. (Eklund, B och Erik Ytreberg. 2016. ) – Ur tidningen HavsUtsikt 2/2016

Rapporter

Detta är slutrapporten för ett nordiskt samarbete som hade som mål att beskriva situationen för hur många fritidsbåtar som skrotas per år och som i framtiden kommer att vara i behov av skrotning i de fyra nordiska länderna. Det uppskattades att de finns cirka 3 miljoner fritidsbåtar i norden vilket utgör ca hälften av fritidsbåtarna i Europa. Det har inte varit möjligt att uppskatta hur många som skrotas varje år, mycket beroende på att det inte finns något fulltäckande båtregister i något av länderna. Detta sågs som ett problem i den avslutande workshop där ca 50 personer från alla länderna deltog. Många delar i en båt skulle kunna återanvändas och många metaller skulle kunna recirkuleras. Farliga substanser bör först avlägsnas innan skrotning utförs så att dessa inte sprids i naturen under skrotningsprocessen eller så att människor utsätts för exponering.

Vetenskaplig referens: Eklund, B., Haaksi, H., Syversen, F., Eisted, R. 2013. Disposal of plastic end-of-life-boats. Status in 2012 in the Nordic countries, with a focus on statistics, recycling and environmental problems. NMR (Nordic Council of Ministers) TemaNord 2013:582.

Eklund, D., Eklund, B. 2012.

Resultaten från undersökningar i 34 platser i 22 kustkommuner visar att båtuppläggningsplatser i allmänhet är mycket förorenade. Många giftiga substanser finns här i halter som ofta långt överskrider gällande riktvärden för både känslig markanvändning (KM) såväl som för mindre känslig markanvändning (MKM).

Läs rapporten

Erik Ytreberg, 2012.

I rapporten har sammanställts data över läckage av gifter från bottenfärger i samband med högtryckstvättning över en spolplatta. Det finns även beräkningar på hur mycket gifter som teoretiskt kan läcka ut i en småbåtshamn. Två vanliga bottenfärger har använts som modellfärger.

Läs rapporten

Langlet, D., Eklund, D., Eklund, B. 2014.

Vem/vilka är egentligen ansvariga för förorenad mark på båtuppläggningsplatser? Dessa frågor belyses i rapporten med särskilt fokus på ideella båtklubbar.

Läs rapporten

Rapport till Transportstyrelsen (Anslag TSA 2016-98), December 2017, 37 p. Ytreberg, E., Lagerström, M., Yngsell, D., Eklund, B. 2017.

På uppdrag av Transportstyrelsen utfördes studier för att belysa styrkor och svagheter med XRF-metodiken att mäta metallhalter i bottenfärg. Ett riktvärde för tenn som indikerar förekomst av tennorganiska föreningar föreslås

Läs rapporten

Egna vetenskapliga artiklar om tennföroreningar och XRF-metoden

Förekomsten av tennorganiska föreningar såsom tributyltenn (TBT) studerades i sedimenten i en mindre småstadshamn och i en båtklubb. Det visade sig att de högsta halterna av TBT påträffades närmast upptagningsområdena för båtarna. Vidare visade sig halterna vara högre i ytsedimentet än bara 10 cm djupare ner i sedimentet. Detta tyder på att TBT fortfarande läcker ut från båtarna i samband med upptagning och högtryckspolning av båtskroven. Orsaken är troligen underliggande gamla färglager innehållande TBT som kommer ut i miljön i samband med tvättning av båtbotten.

Vetenskaplig referens: Eklund, B., Elfström, M., Borg, H. (2008). TBT originates from pleasure boats in Sweden in spite of firm restrictions. Open Environmental Sciences, 2, 124-132.

Läs rapporten

I denna studie har flera nya så kallade giftfria bottenfärger som kom ut på marknaden i början av 2000-talet testats. En rödalg och ett kräftdjur som är vanliga i Östersjön och viktiga för det kustnära ekosystemet har använts som testorganismer. Ingen av dessa organismer är inte sådana som brukar sätta sig fast på båtskroven. Utifrån testresultaten för giftighet hos lakvattnen har det tagits fram en rankinglista Det var stor skillnad i giftighet mellan den minst och mest giftiga bottenfärgen med ett spann på 160 gånger.

Vetenskaplig referens: Karlsson, J., M. Breitholtz and B. Eklund. (2006) A Practical Ranking System to Compare Toxicity of Anti-fouling Paints. Marine Pollution, 52, 1661-1667.

Läs rapporten

Hamnsediment från fem olika typer av småbåtshamnar har undersökts. Innehåll av farliga metaller och tennorganiska föreningar har analyserats och giftigheten testats. Som testorganismer användes en bakterie, en alg och ett kräftdjur som alla förekommer i svenska vatten. Samtliga undersökta sediment var mer eller mindre förorenade med rester från ämnen som förekommer i bottenfärger. De använda testorganismerna visade sig alla vara användbara för att testa giftigheten hos sediment och algen var den som var känsligast.

Vetenskaplig referens: Eklund, B., Elfström, M., Gallego, I., Bengtsson, B-E., Breitholtz, M. (2010) Biological and chemical characterization of harbour sediments from the Stockholm area. Soil and Sediment Pollution, 10 (1), 127-141.

Läs rapporten

Läckagehastigheten av koppar och zink från bottenfärger för användning på dels fartyg och dels fritidsbåtar har mätts i laboratoriemiljö. Den viktigaste upptäckten var att de nya så kallade biocidfria färgerna läckte avsevärt mer zink än de kopparläckande bottenfärgerna. Giftighetstester visade att testorganismer från Östersjön var ungefär lika negativt påverkade av zink som av koppar i vattnen. Därför bör det vid godkännande av en bottenfärg tas hänsyn inte bara till kopparhalten utan även till zinkhalten.

Vetenskaplig referens: Ytreberg, E., Karlsson, J., Eklund, B. (2010). Comparison of toxicity and release rates of Cu and Zn from anti-fouling paints leached in natural and artificial brackish seawater. Science of the Total Environment, 408, 2459-2466.

Läs rapporten

Lakvatten från bottenfärger både för användning på fritidsbåtar och för fartyg har testats för sin giftighet mot tre testorganismer. Lakning utförd i 7‰- igt artificiellt havsvatten kunde förklaras av en förhöjd koncentration av koppar och zink i vattnet. Fartygsfärgerna var mer giftiga än färgerna för fritidsbåtar. Värt att notera är att trots att ingen biocid enligt märkningen hade tillsatts till den biocidfria bottenfärgen Micron Eco så gav denna det giftigaste lakvattnet. Detta visar att det inte är tillräckligt att bara lita på innehållsförteckningen hos produkten utan att det är ett bra komplement att testa hela produkten så som den verkligen används med hjälp av biologiska testmetoder.

Vetenskaplig referens: Karlsson, J., Ytreberg, E., Eklund, B. (2010). Toxicity of anti-fouling paints for use on pleasure boats and vessels to non-target organisms representing three trophic levels. Environmental Pollution. 158, 681-687.

Läs rapporten

Detta är en sammanställning av uppmätta farliga ämnen på 34 båtuppläggningsplatser för fritidsbåtar i olika svenska kustkommuner. I allmänhet fanns många farliga ämnen på platserna i höga halter. Det lägre riktvärdet för förorenad mark (KM) överskreds 380; 6,8; 3,6; 2,9; 2,2 och 1,7 gånger för ∑7 PCBer (polyklorerade bifenyler), PAHer (polycykliska aromatiska kolväten), TBT (tributyltenn), Pb (bly), Hg (kvicksilver) och Cu (koppar). TBT, PAHer, Pb, Cd (kadmium) och Hg är alla prioriterade ämnen inom vattendirektivet och ska fasas ut så fort som möjligt. De höga gifthalter på båtuppläggningsplatser gör det angeläget att snarast ta fram riktlinjer för hur båtunderhåll får utföras.

Vetenskaplig referens: Eklund, B., Eklund, D. (2014) Pleasure boat yard soils are often highly contaminated. Environmental management. Volume 53, Issue 5 (2014), Page 930-946.

Läs rapporten

En riskbedömning har utförts på en båtuppläggningsplats av vanlig storlek med ca 200 båtar och en yta på 12 000 m2. Mycket höga halter långt över riktvärden för förorenad mark uppmättes av metallerna koppar, bly och zink liksom även av tennorganiska föreningar som TBT (tributytenn), DBT (dibutyltenn) och MBT (monobutyltenn). Beräknade totala mängder av farliga ämnen för platsen finns redovisade i artikeln. Lakvatten av jorden som testades på olika testorganismer bekräftade giftigheten genom dess negativa och hämmande påverkan.

Vetenskaplig referens: Eklund, B., Johansson, L., Ytreberg, E. (2014) Characterization and risk assessment of a boatyard for pleasure boats. Journal of soil and sediments. Volume 14, Issue 5 (2014), Page 955-967. 

Läs rapporten

Den nya applikationen som utvecklats vid Stockholms universitet att med hjälp av röntgenfluorescensmätning (XRF) uppskatta halten farliga metaller på plastbåtskrov beskrivs. Metoden skiljer sig från andra gängse XRF-metoder genom att den är särskilt kalibrerad för mätning på plastbåtskrov och att resultaten anges i mikrogram metall per kvadratcentimeter. Halten tenn indikerar förekomst av tennorganiska föreningar. Mätmetoden visade god korrelation med uppmätta kemiska halter och har potential att bli ett användbart redskap inom miljöarbetet för påvisande av mängd giftiga ämnen bland bottenfärger på plastbåtar.

Vetenskaplig referens: Ytreberg, E., Lundgren, L., Bighiu, M A, Eklund, B. (2015) New analytical application for metal determination in antifouling paints. Talanta, 143, 121-126.

Läs rapporten

De första data med XRF-mätningar på båtskrov presenteras i denna artikel. Vi har mätta totalt mer än 500 båtar runt vardera Göteborg, Stockholm och i olika delar av Mälaren. Halterna av både tenn, koppar och zink var högre i Göteborgsområdet än i de andra områdena.

Ytreberg, E., Bighiu, M. A., Lundgren, L, Eklund, B. 2016. XRF measurements of tin, copper and zinc in antifouling paints coated on leisure boats. Environmental Pollution, Vol 213, 594-599.

Läs rapporten

XRF metodiken är ett bra, snabbt och tillförlitligt verktyg för att mäta metallhalter på mark som används som båtuppläggningsplats. Vår underökning visar att det är mycket högre halter där båtarna ligger jämfört med mark som används som transportvägar. Likaså visar resultaten att ju längre marken har använts som båtuppläggningsplats desto mer metaller har ansamlats på platsen.

Lagerström, M., Norling, M., Eklund, B. 2016. Metal contamination at recreational boatyards linked to the use of antifouling paints – investigation of soil and sediment with a field portable XRF. Environmental Science and Pollution Research.

Läs rapporten

Är sediment från båthamnar giftigt för organismer som finns i området? Vi har tagit sediment från både naturhamnar och småbåtshamnar och undersökt om det har hämmande effekter mot växt av rödalgen Ullsleke. Sedimentet visade sig påverka algens växt negativt inte bara i småbåtshamnarna utan även i naturhamnar långt ute i Koster arkipelagen.

Eklund, B., Hansson, T., Bengtsson, H., Eriksson Wiklund A-K. 2016 Toxic effects on the red alga Ceramium tenuicorne of polluted sediment from natural harbor and small boat harbors at the west coast of Sweden. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, vol 70, Issue 3, pp 583-594.

Läs rapporten

På ett antal plastbåtar skrapades bottenfärgen av i olika lager och analyserades för sitt innehåll av tennorganiska föreningar. Ett linjärt samband med hög korrelation (r2=0.934) kunde fastställas mellan den totala halten av farliga tennorganiska föreningar och tenninnehållet mätt med XRF. En ny extraktionsmetod togs fram som bättre kan extrahera ut de tennorganiska föreningarna ur färgflagor än den standardiserade metoden som används på laboratorier.

Lagerström, M., Strand, J., Eklund, B., Ytreberg, E. 2017. Organotin speciation in historic layers of antifouling paint on leisure boat hulls. Environmental Pollution, 220, 1333-1341.

Läs rapporten

XRF-metoden har i denna studie visat sig vara en bra metod för att mäta läckagehastigheten av koppar och zink från bottenfärger. Metoden är enkel föreslås att användas vid bedömning för myndigheter för godkännande av bottenfärger.

 

Ytreberg, E., Lagerström, M., Eklund, B., Elwing, H., Dahlström, M., Dahl, P., Dahlström, M. 2017. A novel field method to measure release of copper and zinc from antifouling paints. Environmental Pollution, 225, 490-496.

Läs rapporten

Vi visar i den studie att koppar från bottenfärger på fritidsbåtar påverkar levande organismer i Östersjön negativt.

Bighiu, M.A., Eriksson-Wiklund, A-K., Eklund, B. 2017. Biofouling of leisure boats as a source of metal pollution. Environmental Science and Pollution Research, 24, 997-1006.

Läs rapporten

XRF- mätningar har utförts i Finland, Danmark och Tyskland och jämförts med XRF-mätningar utförda i Sverige. Resultaten visar att det finns fritidsbåtar i alla länder, 5 %-20 % av de mätta båtarna, där det fortfarande finns tennorganiska föreningar som troligen läcker ut i omgivande vatten. Dessutom finns det ofta onödigt mycket koppar på många av fritidsbåtarna.

Eklund, B., Watermann, B. 2018. Environmental Science and Pollution Research, 25, 14595-14605.

Läs rapporten

Tennorgaiska föreningar finns fortfarande kvar på både fritidsbåtar och handelsfartyg. Med XRF-metoden kunde vi visa att på 10 % av handelsfartygen och 23 -29 % av fritidsbåtarna fanns det sannolikt tennorganiska föreningar kvar i bottenfärgen. Som riktvärde för förekomst av tennorganiska föreningar föreslås 100 μg tenn/cm2 mätt med XRF.

Lagerström, M., Yngsell, D., Eklund, B, Ytreberg, E. 2019. Journal of Hazardous materials, vol 262, 107-114.

Läs rapporten

I denna studie tas det upp att det eroderas plastpartiklar från plastskrov och om det är ett problem och hur man kan undvika det.

Watermann, B., Eklund., 2019. Mar. Pollut. Bull. 144, 146-151.

Läs rapporten