Även naturhamnars sediment är påverkade av båtlivet

Till och med bottnarna i naturhamnar i Kosterfjorden i Bohuslän visar spår av föroreningar från bottenfärger. I småbåtshamnarna i Bohuslän var halterna högre och även giftigheten för en rödalg som testades. (Eklund et al 2016)

Även SGU har i en nyutkommen rapport om Tillståndet i Östersjön och Västerhavet påvisat att det finns höga halter av TBT (Tributyltenn) i sedimenten även på många platser långt ut i Östersjön. På flera platser är halterna av TBT så höga att de har en negativ påverkan på bottenlevande djur och organismer, säger Sara Josefsson som är en av projektledarna.

Gifter från båtbottenfärger är ett av våra stora dolda problem längs med Sveriges kuster och en av anledningarna till att vi inte uppnår god status enligt EU:s vattendirektiv. Vi vet att gifterna påverkar organismer men det är fortfarande osäkert i hur stor skala. Det enda vi säkert kan veta är att om vi INTE använder giftläckande bottenfärger så bidrar vi INTE till att förstöra miljön, säger Britta Eklund på Happy Boat.