Så görs mätningen

Efter avtal utför vi mätningar på de båtar ni har beställt. Vi mäter på minst åtta platser på varje båtskrov för att få en bra uppfattning över hur myckte farliga metaller som finns på båten. Som regel görs mätningen 10-40 cm under vattenlinjen på styrbord och babord sida föröver, i mitten och akterut, dessutom görs två mätningar på roder eller akterspegel.

Det är bra om du själv är med, eller om det gäller en båtklubb en representant för denna som kan peka ut de båtar som ska mätas. Själva mätningen sker på plats och tar endast ca 5 minuter per båt. Du kan direkt få ett preliminärt svar på hur det ser ut på båten.

Efter mätningen tillkommer analys av mätdata i datorn för att säkerställa tillförlitligheten av mätdata.

Resultat för båtklubbar

  • En rapport med sammanställning av det totala beståndet inom båtklubben där antalet plastbåtar, träbåtar och metallbåtar redovisas. Rapporten kan vid behov lämnas till myndigheter.
  • Grafer som visar fördelningen av olika metallhalter på olika typer av båtar inom båtklubben.
  • En sammanställning för varje mätt båt där båtklubben får reda på halterna av koppar, zink och tenn (indikation på tennorganiska föreningar som TBT) på de olika mätplatserna på varje båt.
  • Vi beräknar också medelvärden av samtliga mätpunkter för koppar, zink, tenn och bly som redovisas i resultattabellen.

Efter mätning på en båtklubb kan de båtägare som så önskar beställa ett individuellt mätprotokoll.

Resultat för individuella båtar

Ett individuellt mätprotokoll för en specifik båt kan vara en värdehandling i samband med t.ex. försäljning eller köp av båt. Detta innehåller information om båten och mätdata.

  • Information om båttyp, byggår, båtens namn (om den har något), byggmaterial, serie-/skrov och/eller segelnummer som du förser Happy Boat med.
  • En tabell med halterna av gifterna koppar, zink, bly och tenn (indikation på tennorganiska föreningar som TBT) på just din båt.
  • En mätprotokollsbilaga som beskriver mätmetoden och som underlättar förståelsen för betydelsen av mätvärdena.

Bedömning av mätdata

Arbete pågår bland myndigheter att ta fram en bedömningsmodell för båtskrovsmätningar med XRF-metoden. Intill nationella myndigheter har enats om nationella riktvärden är det de kommunala myndigheterna som beslutar inom sin kommun. Stockholm stad tog 2019 fram ett dokument med Rådgivande Referensvärden som även många andra kommuner följer. Detta dokument hittar du här: Rådgivande referensvärden från Miljöförvaltningen i Stockholms stad