Så görs mätningen

Efter avtal utför vi mätningen på de båtar som ni har beställt. Vi kommer att mäta på minst åtta olika platser på varje båtskrov för att få en så bra bild som möjligt av hur mycket gifter som finns på båten. Det är bra om du själv är med eller om det gäller en båtklubb en representant för denna som kan visa vilka båtar vi ska utföra mätning på.

Själva mätningen sker på plats och tar endast ca 5 minuter per båt. Du kan direkt få ett preliminärt svar på hur det ser ut på båten.

Efter mätningen tillkommer analys av mätdata i datorn för att säkerställa tillförlitligheten av mätdata.


Resultatet du får är:

Båtklubbar:

  • En rapport med sammanställning av det totala beståndet inom båtklubben där antalet plastbåtar, träbåtar och metallbåtar redovisas.
  • Grafer som visar fördelningen av olika metallhalter på olika typer av båtar inom båtklubben.
  • En sammanställning för varje mätt båt där du får reda på halterna av gifterna koppar, zink och tenn (indikation på tennorganiska föreningar som TBT) på de olika mätplatserna på båten.
  • Vi beräknar också medelvärden av samtliga mätpunkter för koppar, zink, tenn och bly som redovisas i resultattabellen.

Individuellt mätprotokoll:

  • Om du har beställt ett individuellt protokoll så förs de uppgifter in som du har försett Happy Boat med såsom: båttyp, namn på båten, byggår, ID nummer, andra kännetecken i ett särskilt mätprotokoll för just din båt.
  • En tabell med halterna av gifterna koppar, zink och tenn (indikation på tennorganiska föreningar som TBT) på de olika mätplatserna på just din båt.
  • En mätprotokollsbilaga som underlättar förståelsen för betydelsen av mätvärdena.
  • Ett mätprotokoll för en specifik båt kan vara en värdehandling i samband med t.ex. försäljning eller köp av båt

Arbete pågår bland myndigheter för att ta fram en bedömningsmodell för båtskrovsmätningar med XRF- metoden. Intill att nationella myndigheter har enats om nationella riktvärden är det de kommunala myndigheterna som beslutar inom sin kommun.

Skydda dig själv och miljön

Om du har giftmängder i de högre riskklasserna på din båt bör du tänka på att skydda dig själv då du skrapar och slipar båtbotten. Bär heltäckande klädsel, mun och ögonskydd samt handskar. Samla också upp skraprester så att inte marken blir förorenad.