Varför mäta?

De finns flera skäl till att ta reda på vilka gifthalter som finns i bottenfärgen på båtskrovet. Gifter har traditionellt tillsatts till bottenfärger för att förhindra påväxt på båten. MEN gifterna kan också påverka ekosystemet negativt och även människan.

Många har köpt sin båt begagnad och vet inte alls vilka underliggande lager som finns på sin båt och vilka riskerna är för den egna hälsan och för miljön.

Skäl för den enskilde båtägaren

 • Få vetskap om giftinnehållet på din båt så att man kan skydda sig själv och omgivningen.
 • Få besked om det är risk att bli exponerad för farliga tennföreningar som TBT i samband med båtbottenunderhåll
 • Få besked om ditt skrov kan klassas som giftfritt i samband med bottentvätt
 • Få besked om du måste använda spolplatta eller inte vid höstupptagning av båten
 • Få besked om att det är OK att skrapa och slipa båten utan särskild uppsamling
 • Argument vid försäljning av en begagnad båt
 • Argument för lägre båtplatsavgift

Skäl för båtklubb

 • Om alla båtar i en båtklubb har intyg på att de inte har farliga mängder metaller på båtskroven är det ett argument för båtklubben att förhandla bort krav på installation av spolplatta.
 • Ett mer fördelaktigt avtal kan förhandlas fram mellan båtklubben och markägaren om båtarna har låga metallmängder på båtskroven.
 • Information om mängden gifter på medlemmarnas båtar kan utgöra underlag för en differentierad taxa för båtuppläggning.

OBS – Båtklubbar kan söka LOVA-bidrag för identifiering och bortblästring av farliga bottenfärg hos sin länsstyrelse.

Vid eventuell blästring är det noga att säkerställa att det är ett seriöst företag som anlitas, att rätt skyddsutrustning används och att färgpartiklar tas om hand och inte sprids i omgivningen.

 • Ett effektivt sätt att identifiera båtar med höga mängder av gifter och särskilt sådana som har tennorganiska föreningar som då kan åtgärdas.
 • Ett intyg på förekomsten av olika metaller på båtskroven kan utgöra ett sorteringsverktyg för omhändertagande av båten den dag den ska skrotas.
 • Kommuner kan stimulera minskad användning av gifter genom att ge rabatter till dessa båtar t. ex i form av lägre arrendekostnader.

OBS – kommuner kan söka LOVA-bidrag för identifiering och bortblästring av farliga bottenfärger hos länsstyrelserna.

Vid eventuell blästring är det noga att säkerställa att det är ett seriöst företag som anlitas, att rätt skyddsutrustning används och att färgpartiklar tas om hand och inte sprids i omgivningen.

Skäl för miljön

Tenn och tennorganiska föreningar

Av störst intresse är mätning av tenn som indikerar förekomst av gammal färg som innehåller tennorganiska föreningar som t.ex TBT (tributyltenn). Dessa föreningar är något av det giftigaste som människan har framställt och förbjöds därför i slutet av 1980-talet för användning i bottenfärger för fritidsbåtar mindre än 25 m. Sedan 2008 finns det ett globalt förbud genom IMO (FN-konvention) att inga båtar/fartyg får vara bemålade med tennorganiska föreningar. Dessa ämnen är prioriterade inom vattendirektivet inom EU och ska därmed fasas ut så snabbt som möjligt.

Anledningen till de tennorganiska föreningarnas farlighet är deras hormonstörande effekter. Det mest välkända är att honsnäckor blir maskuliniserade och utvecklar en penis. I mycket små mängder har dessa ämnen visat sig påverka många olika organismer och även människa. Det har påvisats effekter på fertiliteten, hormonsystemet, nervsystemet, huden, kärl/hjärta och immunsystemet.

Koppar och zink

Happy Boats XRF-metod mäter även mängden koppar och zink som är de vanligaste metallerna i dagens båtbottenfärger och ofta förekommer tillsammans. Förhöjda halter av dessa ämnen kan ge skadliga effekter på mark- och vattenlevande organismer och höga halter av koppar kan ge toxiska effekter på människa.

I Sverige är det kemikalieinspektionen som godkänner vilka bottenfärger som får lov att användas. Reglerna är olika för västkusten, ostkusten och sötvatten inklusive bottenhavet. Högre kopparläckage är tillåtet på västkusten än på ostkusten medan kopparinnehållande färger inte är godkända för användning i sötvatten eller i bottenhavet.

Läs mer på www.kemi.se

Bly

I våra undersökningar av båtskrov har vi ibland sett mycket höga halter av bly. Vi var först förbryllade eftersom man aldrig har använt t.ex blymönja på plastbåtar. Vi kom sedan fram till att blypigment har tillsatts för att ge plasten den önskade kulören på framförallt en del gula, orangea och röda båtar. Bly i olika varor har begränsats i omgångar på grund av sina egenskaper att bl.a. negativt påverka utvecklingen av hjärnan hos särskilt barn.

Idag är bly ett prioriterat ämne som ska fasas ut ur samhället.

Läs mer på www.kemi.se