Varför mäta?

De finns flera skäl till att ta reda på vilka gifthalter som finns i bottenfärgen på båtskrovet. Gifter har traditionellt tillsatts till bottenfärger för att förhindra påväxt på båten. MEN gifterna kan också påverka ekosystemet negativt och även människan.

Många har köpt sin båt begagnad och vet inte vilka underliggande lager färg som finns på sin båt och vilka riskerna är för den egna hälsan och för miljön. Gifterna kan påverka både ekosystemet och människan. Allt fler båtklubbar och kommuner ställer krav på enskilda båtägare att dokumentera förekomsten av särskilt tennorganiska föreningar i bottenfärgen.

Vi erbjuder mätningar av förekomst av farliga metaller i bottenfärg på fritidsbåtar för båtklubbar, marinor, ekonomiska föreningar såväl som för enskilda båtägare. Kontakta oss för mer information och en anpassad offert efter dina behov.

 • Många båtklubbar ställer krav på båtägare att kunna uppvisa bevis för att bottenfärger inte innehåller tennorganiska föreningar för att tillåta torrsättning, vinterförvaring och sjösättning.
 • Få vetskap om giftinnehållet på din båt. Exponering för damm innehållande tennorganiska föreningar i samband med underhåll av båtbotten innebär en fara för såväl den egna hälsan som för omgivande miljö.
 • Många borsttvättar, särskilt i sötvatten, vill se intyg på att bottenfärgen är fri från metaller innan tvättning kan utföras
  Vid försäljning av en båt kräver ofta köparen bevis för att båtbotten inte innehåller TBT så att köparen inte drabbas av saneringskostnader.
 • Antingen båtklubben själv äger marken där båtarna vinterförvaras eller arrenderar den kan fortsatt kontaminering leda till krav på dyrbar sanering av marken.
 • Ett mer fördelaktigt avtal kan förhandlas fram mellan båtklubben och markägaren om man kan visa att båtarna har låga metallhalter på båtskroven
 • Om alla båtar i en båtklubb har intyg på att de inte har farliga halter metaller på båtskroven är det ett argument för båtklubben att förhandla bort krav på installation av spolplatta.

OBS – Båtklubbar kan söka LOVA-bidrag för identifiering och bortblästring av farliga bottenfärg hos sin länsstyrelse.

Myndigheter arrenderar ofta ut kommunal mark som används som båtuppställningsplats. För att inte marken ska tillföras ännu mer gifter från båtarna behöver de båtar som har gifter identifieras och saneras.

 • XRF-metodiken är ett effektivt sätt att identifiera båtar med höga halter av gifter och särskilt sådana som har tennorganiska föreningar som då kan åtgärdas.
 • Intyg på förekomsten av olika metaller på båtskroven kan utgöra ett sorteringsverktyg för omhändertagande av båten den dag den ska skrotas.
 • Kommuner kan stimulera minskad användning av gifter genom att ge mer förmånliga arrendeavtal till de båtklubbar där det har visats att båtarna är giftfria.

OBS – kommuner kan söka LOVA-bidrag för identifiering och bortblästring av farliga bottenfärger hos länsstyrelserna.

Skäl för miljön

Av störst intresse är mätning av tenn som indikerar förekomst av färg som innehåller tennorganiska föreningar som t.ex TBT (tributyltenn). Dessa föreningar är hormonstörande och mycket giftiga för många organismer däribland människan. Sådana bottenfärger förbjöds därför 1989 för all användning på fritidsbåtar mindre än 25 m. Sedan 2008 finns det ett globalt förbud genom IMO (FN-konvention) att inga båtar/fartyg får vara bemålade med tennorganiska föreningar. Dessa ämnen är prioriterade inom EU´s vattendirektivet och ska därmed fasas ut så snabbt som möjligt. Det finns fortfarande höga halter av tennorganiska föreningar i sediment längs Sveriges kuster och bidrar till att Sverige inte uppnår god status enligt EUs vattendirektiv.

Happy Boats XRF-metod mäter även halten koppar och zink som är de vanligaste metallerna i dagens båtbottenfärger och ofta förekommer tillsammans. Förhöjda halter av dessa ämnen kan ge skadliga effekter på mark- och vattenlevande organismer och höga halter av koppar kan ge toxiska effekter på människa.

I Sverige är det kemikalieinspektionen som godkänner vilka bottenfärger som får lov att användas. Reglerna är olika för västkusten, ostkusten och sötvatten inklusive Bottenhavet. Högre kopparläckage är tillåtet på västkusten än på ostkusten medan kopparinnehållande färger inte är godkända för användning i sötvatten eller i Bottenhavet.

Läs mer på www.kemi.se

Bly förekommer mycket sällan i bottenfärger. Äldre träbåtar är dock ofta behandlade med blymönja vilken inte går att ta bort eftersom den tränger långt in i träet. Äldre röda, orangea eller gula plastbåtar innehåller ofta bly eftersom det ingår i pigmentet som färgar båten. Detta bly bedöms inte kunna läcka ut men behöver beaktas den dag båten ska skrotas.

Läs mer på www.kemi.se