Minska förorening av båtuppläggningsplatser

uppsamling-under-baten-men-lite-litenDet är ett tydligt samband mellan hur många år som en plats har använts som båtuppläggningsplats och mängden föroreningar som har ansamlats på marken. Mark som hade använts 50 år hade nästan 10 gånger högre koppar och zinkhalter jämfört med ett nyare område där det bara hade vinterförvarats båtar i 5 år.

Detta är ett av resultaten av XRF-undersökningar av två båtuppläggningsplatser vid Mälaren inom BONUS-projektet CHANGE. Undersökningen visade också på högre metallhalter i sedimenten ju närmre båtuppläggningsplatsen vilket tyder på läckage från marken.

Dessa resultat visar att det är meningsfullt att samla upp skraprester i samband med skrapning och slipning av båtbotten. Genom att ta hand om sitt farliga avfall minskar man fortsatt förorening av marken. Man kan, liksom på bilden, förbereda med att lägga ut en presenning under båtställningen vilket gör det lättare att samla upp spill.