HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Inom Naturskyddsföreningens kommunikationsprojekt ”Ren båtbotten utan gift” har Happy Boat medverkat vid en kampanj i Limhamns småbåtshamn. Tillsammans med ordföranden för de tre båtklubbar som använder området som uppläggningsplats och kommunens miljöstrateg gick vi omkring och pratade med båtägare och erbjöd oss att mäta deras båtar. Intresset var stort och både radio, TV och tidningar var på plats och rapporterade. På kvällen hade vi tillsammans ett välbesökt informationsmöte för intresserade båtägare.

https://www.sydsvenskan.se/2017-04-09/matning-av-giftig-batfarg-i-limhamn

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6670712

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/hamnar-i-malmo-och-helsingborg-satsar-pa-battvatt

http://www.skd.se/2017/04/10/jakt-pa-giftig-bottenfarg/

Till och med bottnarna i naturhamnar i Kosterfjorden i Bohuslän visar spår av föroreningar från bottenfärger. I småbåtshamnarna i Bohuslän var halterna högre och även giftigheten för en rödalg som testades. (Eklund et al 2016)

Även SGU har i en nyutkommen rapport om Tillståndet i Östersjön och Västerhavet påvisat att det finns höga halter av TBT (Tributyltenn) i sedimenten även på många platser långt ut i Östersjön. På flera platser är halterna av TBT så höga att de har en negativ påverkan på bottenlevande djur och organismer, säger Sara Josefsson som är en av projektledarna.

Gifter från båtbottenfärger är ett av våra stora dolda problem längs med Sveriges kuster och en av anledningarna till att vi inte uppnår god status enligt EU:s vattendirektiv. Vi vet att gifterna påverkar organismer men det är fortfarande osäkert i hur stor skala. Det enda vi säkert kan veta är att om vi INTE använder giftläckande bottenfärger så bidrar vi INTE till att förstöra miljön, säger Britta Eklund på Happy Boat.

 

uppsamling-under-baten-men-lite-litenDet är ett tydligt samband mellan hur många år som en plats har använts som båtuppläggningsplats och mängden föroreningar som har ansamlats på marken. Mark som hade använts 50 år hade nästan 10 gånger högre koppar och zinkhalter jämfört med ett nyare område där det bara hade vinterförvarats båtar i 5 år.

Detta är ett av resultaten av XRF-undersökningar av två båtuppläggningsplatser vid Mälaren inom BONUS-projektet CHANGE. Undersökningen visade också på högre metallhalter i sedimenten ju närmre båtuppläggningsplatsen vilket tyder på läckage från marken.

Dessa resultat visar att det är meningsfullt att samla upp skraprester i samband med skrapning och slipning av båtbotten. Genom att ta hand om sitt farliga avfall minskar man fortsatt förorening av marken. Man kan, liksom på bilden, förbereda med att lägga ut en presenning under båtställningen vilket gör det lättare att samla upp spill.

Mätresultat med XRF-metoden på mer än 1000 båtar visar att ca 10 % fortfarande har kvar tenn i bottenfärgerna. På västkusten finns det fler båtar med högre tennhalter jämfört med på ostkusten och i Mälaren. Det finns mer att läsa om undersökningen i en vetenskaplig artikel (Ytreberg et al. 2016) och även i senaste numret av tidningen Havsutsikt (Eklund och Ytreberg 2016).

En del båtägare som vet om att de har höga gifthalter på sin båt har låtit sanerat sin båt med hjälp av blästring. Särskilt om det finns tennorganiska föreningar på båtskrovet bör en blästring utföras av proffs som vet hur man skyddar sig själv och som minimerar utsläpp till miljön.

I tidningen havsutsikt skrivs om vårt särskilda kalibreringsmetod för röntgenfluorescensinstrument för att mäta på båtskrov.

Läs Havsutsikt här »

Hur giftig är egentligen bottenfärgen på båten? Britta Eklund har utvecklat en teknik som ger svaret. Lyssna på intervjun med Britta då hon mäter på båtskrov »

Många båtägare har köpt sin båt begagnad och har ingen aning om vad som döljer sig i underliggande färglager. Om det finns höga tennhalter är det särskilt viktigt att skydda sig själv med heltäckande klädsel och andningsskydd då man skrapar och slipar sin båt. Organiska tennföreningar som tidigare användes i bottenfärger och som finns kvar på en del båtar har hormonstörande egenskaper och kan påverka en mängd organ i kroppen. Tennorganiska föreningar har varit förbjudna inom EU sedan 1989 och är ett prioriterat ämne som ska fasas ut så snabbt som möjligt.

Denna rubrik prydde förstasidan på DN i somras (23/7). Som omslagspojke syns Christer Björkén som är en av eldsjälarna för att få en helt giftfri Bosö båtklubb på Lidingö. Här har man istället satsat på en borsttvätt som medlemmarna kan använda för att hålla sina båtar rena. Läs nyheten här »

Läs mer om borsttvättmetoden på båtmiljös hemsida »

Det finns även andra helt giftfria metoder som man kan använda. Läs mer om dessa på CHANGE-projektets hemsida. CHANGE-projektet är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt som har som mål att få båtägare att ändra sina vanor till att bli mer miljövänliga.

Med hjälp av XRF-teknik har mängden koppar, zink och bly uppmäts på båtuppställningsplatser.

Läs den vetenskapliga artikeln här »

I Bohuslän har det tagits sedimentprover från ett antal småbåts- och naturhamnar. Resultaten visade på höga mängder gifter i småbåtshamnarna som också visade sig vara giftig mot en rödalg.

Läs den vetenskapliga artikeln här »


1 2 3