XRF-metoden visar på god överenstämmelse med kemiska mätningar

Med hjälp av XRF-teknik har mängden koppar, zink och bly uppmäts på båtuppställningsplatser.

Läs den vetenskapliga artikeln här »