HAPPY BOAT - GIFTFRI BOTTEN. FRISKARE HAV.

Nästan 4500 båtbottnar har mätts av Happy Boat AB för Stockholm stads räkning under 2016, 2017 och 2018. Resultaten av dessa mätningar har nu sammanställts av Britta och Göran Eklund och finns att läsa i rapporten ”Jämförande analys av förekomst av biocidmetaller på fritidsbåtsbottnar inom Stockholms stad under åren 2016-2018”.

Mätningarna av koppar, zink, tenn och bly har utförts med en kalibrerad röntgenfluorescens-teknik (XRF) där halten metall mäts i µg/cm2. Rapporten finns att ladda ner från Stockholm stads hemsida.

www.stockholm.se/batklubbar

Renare under Stockholms båtar

Andelen båtar med låga koppar, zink och tennhalter i bottenfärgen har ökat och andelen båtar med höga halter har minskat i båtbeståndet. Det skriver Britta Eklund från företaget Happy Boat och Göran Eklund, även han från Happy Boat och Stockholms miljöförvaltning, i detta pressmeddelande.

Detta är ett positivt resultat av Stockholms stads projekt att mäta biocidfärger i båtbottenfärger vid båtklubbar kring Mälaren. Under de senaste tre åren har cirka 4 500 båtar undersökts.

Liksom i många kommuner, finns det inom Stockholm stad mark som under vinterhalvåret används som uppställningsplats för fritidsbåtar. Marken på sådana platser har visat sig vara mycket förorenad med höga halter av många farliga ämnen.

Bottenfärger har historiskt sett innehållit många giftiga ämnen som vid slipning och skrapning har hamnat på marken där de har ansamlats. Risken är stor att dessa ämnen i samband med regn och snösmältning sköljs ut i omgivande vatten och där medför negativ påverkan både för växt- och djurliv. Särskilt för båtklubbar som ligger vid Mälaren, som är vattentäkt för hela Stockholmstrakten, är det angeläget att minska tillförseln av farliga ämnen.

Av ovanstående anledning har Stockholm stad låtit göra en inventering av metallförekomsten i bottenfärgen hos båtar som på vintern ligger upplagda på land intill Mälaren. Mätningarna har utförts under 2016, 2017 och 2018 av företaget Happy Boat AB. Totalt har cirka 4 500 båtbottnar undersökts vid 45 olika båtklubbar. Metoden baseras på mätning med röntgenfluorescens där instrumentet är kalibrerat för att ange resultaten i mängd metall per ytenhet (µg/cm2). De metaller som har mätts är koppar, zink, tenn och bly som alla har förekommit eller förekommer i bottenfärg. Tennförekomsten är en tydlig indikation på förekomst av tennorganiska föreningar vilka har varit förbjudna på fritidsbåtar sedan 1989 på grund av sina hormonstörande egenskaper. Även efter man har slutat att bottenmåla sin båt kan det finnas kvar farliga ämnen i underliggande färglager som vid underhållsarbete och eventuell högtryckstvättning frigörs och hamnar på marken.

Mätresultaten har sammanställts för varje båtklubb och bildat ett underlag för handlingsplan inom klubben som har tagits fram i dialog mellan staden och båtklubben.

Under de tre åren syns en markant förändring i resultaten. Andelen båtar med metallhalter under kvantifieringsgränsen har ökat under de senaste tre åren från cirka 10 % år 2016 till 20 % år 2018. St Eriks båtklubb i närheten av Karlbergs slott har högst andel båtar (52 %) där metallhalten i bottenfärgen av samtliga mätta metaller ligger under kvantifieringsgränsen.

En stor ändring kan också ses för både koppar, zink och tenninnehållet i bottenfärgen hos de mätta båtarna. För samtliga metaller har andelen båtskrov med högre halter minskat och istället har andelen båtar med lägre halter av respektive metall ökat. En rimlig förklaring till detta är att båtägare i större utsträckning låter bli att bottenmåla sina båtar med biocidinnehållande färg.

Enligt pressmeddelandet stämmer resultatet väl överens med den positiva attityd som många båtklubbar och båtägare visar till att man vill minska användningen av giftläckande bottenfärger Många båtägare uppger att de helt har slutat att måla sin båtbotten med biocidinnehållande färg. Båtägare har även uttryckt sig positiva till att Stockholm stad låtit göra en inventering av bottenfärgen hos båtbeståndet och säger sig särskilt vilja bidra till att få bort rester av tennorganiska färger. Detta visar att Stockholm stads projekt har haft en god effekt till ändrat beteende hos båtägarna, enligt Happy Boat AB.

Författare: Britta Eklund, Happy Boat, Göran Eklund, Happy Boat och Stockholms miljöförvaltning.

Renare under Stockholms båtar

Andelen båtar med låga koppar, zink och tennhalter i bottenfärgen har ökat och andelen båtar med höga halter har minskat i båtbeståndet. Det skriver Britta Eklund från företaget Happy Boat och Göran Eklund, även han från Happy Boat och Stockholms miljöförvaltning, i detta pressmeddelande.

Detta är ett positivt resultat av Stockholms stads projekt att mäta biocidfärger i båtbottenfärger vid båtklubbar kring Mälaren. Under de senaste tre åren har cirka 4 500 båtar undersökts.

Liksom i många kommuner, finns det inom Stockholm stad mark som under vinterhalvåret används som uppställningsplats för fritidsbåtar. Marken på sådana platser har visat sig vara mycket förorenad med höga halter av många farliga ämnen.

Bottenfärger har historiskt sett innehållit många giftiga ämnen som vid slipning och skrapning har hamnat på marken där de har ansamlats. Risken är stor att dessa ämnen i samband med regn och snösmältning sköljs ut i omgivande vatten och där medför negativ påverkan både för växt- och djurliv. Särskilt för båtklubbar som ligger vid Mälaren, som är vattentäkt för hela Stockholmstrakten, är det angeläget att minska tillförseln av farliga ämnen.

Av ovanstående anledning har Stockholm stad låtit göra en inventering av metallförekomsten i bottenfärgen hos båtar som på vintern ligger upplagda på land intill Mälaren. Mätningarna har utförts under 2016, 2017 och 2018 av företaget Happy Boat AB. Totalt har cirka 4 500 båtbottnar undersökts vid 45 olika båtklubbar. Metoden baseras på mätning med röntgenfluorescens där instrumentet är kalibrerat för att ange resultaten i mängd metall per ytenhet (µg/cm2). De metaller som har mätts är koppar, zink, tenn och bly som alla har förekommit eller förekommer i bottenfärg. Tennförekomsten är en tydlig indikation på förekomst av tennorganiska föreningar vilka har varit förbjudna på fritidsbåtar sedan 1989 på grund av sina hormonstörande egenskaper. Även efter man har slutat att bottenmåla sin båt kan det finnas kvar farliga ämnen i underliggande färglager som vid underhållsarbete och eventuell högtryckstvättning frigörs och hamnar på marken.

Mätresultaten har sammanställts för varje båtklubb och bildat ett underlag för handlingsplan inom klubben som har tagits fram i dialog mellan staden och båtklubben.

Under de tre åren syns en markant förändring i resultaten. Andelen båtar med metallhalter under kvantifieringsgränsen har ökat under de senaste tre åren från cirka 10 % år 2016 till 20 % år 2018. St Eriks båtklubb i närheten av Karlbergs slott har högst andel båtar (52 %) där metallhalten i bottenfärgen av samtliga mätta metaller ligger under kvantifieringsgränsen.

En stor ändring kan också ses för både koppar, zink och tenninnehållet i bottenfärgen hos de mätta båtarna. För samtliga metaller har andelen båtskrov med högre halter minskat och istället har andelen båtar med lägre halter av respektive metall ökat. En rimlig förklaring till detta är att båtägare i större utsträckning låter bli att bottenmåla sina båtar med biocidinnehållande färg.

Enligt pressmeddelandet stämmer resultatet väl överens med den positiva attityd som många båtklubbar och båtägare visar till att man vill minska användningen av giftläckande bottenfärger Många båtägare uppger att de helt har slutat att måla sin båtbotten med biocidinnehållande färg. Båtägare har även uttryckt sig positiva till att Stockholm stad låtit göra en inventering av bottenfärgen hos båtbeståndet och säger sig särskilt vilja bidra till att få bort rester av tennorganiska färger. Detta visar att Stockholm stads projekt har haft en god effekt till ändrat beteende hos båtägarna, enligt Happy Boat AB.

Författare: Britta Eklund, Happy Boat, Göran Eklund, Happy Boat och Stockholms miljöförvaltning. o

Det är glädjande att notera att allt fler båtar har upphört med att måla med giftläckande bottenfärger och att allt fler har så låga halter av aktiva substanser från gammal bottenfärg att de skulle kunna betraktas som skrovrena och därmed kunna tvättas utan särskilda skyddsåtgärder.

 

Det har på sistone diskuterats mycket om hur man ska ta bort giftig färg från båtbottnar på ett sätt som skyddar både den som utför arbetet och miljön på ett så bra sätt som möjligt. Nu har Transportstyrelsen tillsammans med andra myndigheter och olika båtorganisationer gjort en vägledning om detta. Ladda ner rapporten här  Giftfri båtbotten – rapport från Transportstyrelsen

Totalt har Happy Boat mätt på drygt 2000 båtar runt om i Sverige. För att veta vad olika halter innebär håller myndigheter på att ta fram bedömningsregler för vad som bör gälla för olika halter och vilka åtgärder som bör vidtas.

Hos många båtklubbar och båtorganisationer är intresset stort att få bort gammal TBT-färg och på flera klubbar har man börjat att blästra båtarna. På senare tid har diskussioner tagit fart om det verkligen är bra att blästra på grund av att det är väldigt svårt att undvika att fina slipdammspartiklar sprids även om man täcker in båten och har till- och från-sug med partikelfilter. Andra alternativ som diskuteras är att istället använda ett färgborttagningsmedel som ger en kladdig massa som går att ta hand om. Även här används farliga kemikalier och färgborttagningen bör utföras av proffs. Ytterligare andra alternativ är att kapsla in färgen med en spärrfärg.

Transportstyrelsen tillsammans med arbetsmiljöverket arbetar med att ta fram en broschyr med rekommendationer inom detta område.

Under våren 2017 har åtta båtklubbar besökts och totalt 750 båtar mätts. Tillsammans med mätningar utförda under 2016 är vi uppe i drygt 2000 båtar som Happy Boat AB har mätt för Stockholm stads räkning. På samtliga båtar har vi mätt på mellan sex och åtta platser och sedan tagit ett medelvärde. Resultaten kommer så småningom att presenteras av Stockholm stad.